ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทำฟันเด็ก หรือทันตกรรมเด็ก คือทัตกรรมเฉพาะทางฟัน สำหรับเด็กแรกเกิด จนถึงอายุประมาณ 12 ปี